УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Общи условия за използване на електронен магазин autocenter.bg

I. ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Ауто Център БГ“ ООД, гр. София 1379, ж.к. Сердика, 3, вх. 1, ЕИК 204286800, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин www.autocenter.bg, наричан по-долу „Autocenter.bg ”.

ІІ. ДАННИ ЗА Доставчика

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: „Ауто Център БГ“ ООД

2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1379, ж.к. Сердика, 3, вх. 1

3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София 1336, бул. „Никола Мушанов“ №114

4. Данни за кореспонденция: гр. София 1379, ж.к. Сердика, бл. 3, вх. 1, ап.24 , тел: +359 887 40 00 93 

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 204286800

6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

(3) Онлайн решаване на спорове

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта ОРС

9. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG204286800

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА Autocenter.bg

Autocenter.bg e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.autocenter.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Ауто Център БГ ООД автомобилни резервни части, авто аксесоари, автомобилни и лекотоварни гуми, автомобилни джанти, масла и добавки и други стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на autocenter.bg / Ауто Център БГ ООД и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с autocenter.bg / Ауто Център БГ ООД чрез интерфейса на страницата на www.autocenter.bg достъпна в Интернет;

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от autocenter.bg / Ауто Център БГ ООД;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с autocenter.bg / Ауто Център БГ ООД, съгласно поддържаните от Autocenter.bg начини за разплащане.

5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от autocenter.bg / Ауто Център БГ ООД;

6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на www.autocenter.bg в Интернет;

8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;

9. Да осъществяват достъп до настоящите Oбщи условия;

Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона на Република България и европейското законодателство, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от autocenter.bg / Ауто Център БГ ООД  чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.autocenter.bg или друго средство за комуникация от разстояние. По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки. Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на autocenter.bg / Ауто Център БГ ООД и настоящите Oбщи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на autocenter.bg в Интернет.

Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчикът на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките, освен когато изрично е посочено, че е включена в цената на съответната стока.

Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА Autocenter.bg

Създаване на потребителски профил

За да използва Autocenter.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, само в случаите в които електронният магазин изисква регистрация. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика. С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателят електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. За да използва пълната функционалност на електронния магазин на Доставчика, Ползвателят се задължава да извърши регистрация в сайта на електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.

Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес. При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчикът на посочения от Ползвателят нов Основен контактен електронен адрес. Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателят, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчикът на посочения от Ползвателят нов Основен контактен електронен адрес. Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната.

Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес. Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

Заедно с получаването на продукт от нашият онлайн магазин www.autocenter.bg, за някои от продуктите вие сте получили гаранционна карта и разписка за пощенски паричен превод* (или касов бон), както и фактура. Запазете гаранционната карта и разписката за прием на паричен превод*. Те ще са ви необходими в случай на гаранционен сервиз.

*Забележка: съгласно чл.3 ал.1 от Наредба № Н-18 от 2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в www.autocenter.bg. Договорът се сключва на български език.

Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при поръчка без регистрация (поръчка като гост или бърза поръчка) или с регистрацията, при която те се съдържат в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е направена поръчка или е създаден акаунт при Доставчика.

Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателят чрез интерфейса на Доставчика и потвърждение по телефон.

За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

В рамките на 24 часа от заявяване на поръчката, в работно време; от понеделник до петък, от 9:00 до 19:00 часа Ползвателите получават обаждане от служител на Доставчика. С това обаждане Ползвателите ще бъдат още веднъж изрично информирани за крайната продажна цена на поръчания чрез Autocenter.bg продукт, включително за точната стойност на доставката, сроковете на доставка и за наличността на продукта с цел избягване на всякаква неяснота или заблуждение.

По време на телефонния разговор със служителя на Доставчика, който се е свързал с Ползвателя, последният може да се откаже от заявената чрез www.autocenter.bg поръчка, като ясно и изрично изрази това свое желание. Отказът може да бъде направен и преди получаване на обаждането за потвърждение, пред служител на Доставчика на телефон: 0877 4000 93, или по електрона поща shop@autocenter.bg.

Условие за сключване на договора за покупко-продажба между Доставчика и Ползвателите е потвърждаването на поръчката от Ползвателя по телефон съгласно горната процедура.

Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

1. Извършване на регистрация в електронен магазин на адрес www.autocenter.bg и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в Autocenter.bg;

2. Влизане в системата за извършване на поръчки на електронния магазин на адрес www.autocenter.bg чрез идентифициране с име и парола;

3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки от www.autocenter.bg / Ауто Център БГ ООД и добавянето им към списък със стоки за покупка;

4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;

5. Избор на способ и момент за плащане на цената.

6. Потвърждение на поръчката, включително след телефонно обаждане от страна на Доставчика;

Доставка

Стоките поръчани от елетронният магазин на autocenter.bg / Ауто Център БГ ООД се доставят на Получателят чрез една от следните опции за доставка:

1. Лично на ръка на Получателя срещу подпис на приемно-предавателен протокол, където изрично са описани ред по ред всички заявени стоки от електронния магазин на Доставчика. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва: 1. за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката. 2. за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката. При невъзможност за връчване на пратката, не по вина на Доставчика или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от клиента телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриерска служба Ползвателят може да получи пораните стоки. При невъзможност за връчване на пратката не по вина на Доставчика или куриера и невъзможност да се установи контакт с Ползвателя, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява. Цената за доставка до адрес на поръчана стока от www.autocenter.bg не е включена в цената на стоката и се определя според посочения от Получателя адрес, обем и тегло на стоката. Цената за доставка е посочена в общата стойност на поръчката, когато тя е извършена чрез интерфейса на www.autocenter.bg - опция „поръчка чрез количка“ , недвусмислено и конкретно в отделен ред. Доставчикът не носи отговорност за грешно калкулирана цена на доставката, ако Получателя е посочил невярна или заблуждаваща информация за адрес за доставка. При заявки чрез бутон „бърза поръчка“, „лесна поръчка“ и „поръчка с 1 клик“ Получателя ще бъде информиран чрез електронен адрес (e-mail) или по телефона за дължимата сума за доставка. Тази сума ще бъде надлежно описана в приемно-предавателен протокол и за нея ще бъде издаден касов бон или фактура. Доставката се извършва до входа на сградата. Описаните доставки в точка 1 от раздел Доставка са достъпни само за адреси в рамките на град София и се таксуват, както следва: авточасти, едрогабаритни части, масла, добавки, авто течности, аксесоари и други освен автомобилни гуми и джанти – 6.00 лева с ДДС общо за цялата поръчка; автомобилни гуми и джанти – 2 лева с ДДС за брой гума/джанта при минимално поръчано количество 4 броя. За по-малко от 4 броя гуми/джанти се прилага тарифата за стандартна доставка от 6.00 лева с ДДС.

2. Чрез използването на куриерските услуги на Еконт Експрес ООД. Определянето на доставичк се извършва в момента на поръчката, за което Доставчикът категорично и недвусмислено е предоставил възможност за избор на куриерска служба в електронния си магазин www.autocenter.bg чрез метод за поръчка „поръчка чрез количка“. Получателят може да посочи адрес за доставка в цялата страна 1. офис на куриера, 2 личен адрес или 3 служебен адрес. В зависимост от избраният куриер и опция за доставка, куриерът ще изчисли точната дължима сума за доставката. Цената за доставката не е включена в общата цена на поръчаната стока и е дължима към избраната куриерска служба. За точната цена на куриерската услуга Получателя може да се информира чрез Интернет страницата на избрания от него куриер на електронен адрес Еконт Експрес www.econt.com. Куриерът независимо от Доставчика определя цената за извършената услуга. Доставчикът не носи отговорност за промени в цените на куриерските услиги извършвани от Еконт Експрес ООД.

Заплащане

Ползвателят може да заплати цената на поръчана стока, като използва по свой избор една от изброените в Количката възможности за доставка и плащане. Ако Ползвателят избере опцията за плащане с Наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули, при получаването на стоката. Ако Ползвателят избере опцията за плащане по банков път, той трябва да заплати преди получаване на стоката пълната сума на поръчката чрез банков превод по сметката на Доставчика, като задължително в основанието трябва да упомене номер на проформа фактура или номер на фактура. Доставчикът има право да поиска по свое усмотрение капаро за поръчаната стока в размер от 30% до 100% от общата сума за поръчката, която следва да бъде заплатена по банков път с изрично упоменаване на номер на проформа фактура или номер на фактура.В случай, че стойността на поръчката на Ползвателя е равностойна или надвишава 3 000 лв. (три хиляди лева), плащането се извършва само чрез банков превод или внасяне по банкова сметка на Доставчика.

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА Доставчика. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Autocenter.bg, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2011 година.

Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчикът са определени в профила на всяка стока на сайта на Autocenter.bg.  Снимките са илюстративни и Доставчика не носи отговорност в случай на разминаване в цветовете и моделите.

Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчикът в профила на всяка стока в сайта на Доставчика на електронен адрес www.autocenter.bg. Стойността на пощенските, транспортните разходи и разходите за монтаж на стоките, не са включени в цената им и се определят от Доставчикът или куриерът и се предоставят, като информация на Потребителите в един от следните моменти преди сключване на договора:

- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на Autocenter.bg;

- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

- При обобщаване на цялата поръчка на Потребителя и нейното потвърждаване;

Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите Общи условия, както и информацията, предоставена на Потребителя в сайта на Доставчика. Информацията е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на Autocenter.bg преди сключването на договора за покупко-продажба.

Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на Autocenter.bg. Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки без да се включва цената на доставката, когато избрания от Ползвателя метод на доставка е „чрез куриер“.

Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата Autocenter.bg или електронна поща.

Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им, като при индивидуални случаи Доставчика може да изиска само и единствено предварително плащане.

Право на отказ от договора

(1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика на адрес: https://autocenter.bg/gdpr/standarten-formuliar-za-otkaz.doc или друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна в настоящите Общи условия.

За да бъде приет върнатия продукт е нужно: (1) Потребителят да изпрати е-мейл от е-мейла, с който e направена поръчката, на адрес: shop@autocenter.bg, в който да посочи номера на поръчката, кода/овете на върнатия/те продукт/и и да уточни начина на връщане от Доставчика към него на платената от него сума и ако е нужно да посочи IBAN и (2) да изпрати продукта на Доставчика по куриер за сметка на потребителя. Доставчикът следва да получи продукта с неговите оригинални етикети, без индикации, че стоката е била употребявана от клиента, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин и при съблюдаване на всички други условия на от Закона за защита на потребителите, заедно с касовата бележка, стоковата разписка, етикета на продукта и опаковката. В случай, че е била издадена фактура, е необходимо да бъде върната и тя.

(2) Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

1. за доставка на стоки, които са с нарушена опаковка и/или които имат специфичен начин на опаковане и които след разпечатването си не могат да бъдат възстановени в предходното състояние;

2. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

3. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

4. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

5. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

6. за стоки подлежащи на изключителен внос по поръчка на потребителя, за което Доставчика трябва писмено чрез документ или друг траен носител да информира потребителя.

* Разопакован продукт, който е със сгрешен размер или модел по вина на клиента подлежи на подмяна само при изрично одобрение записано на траен носител от страна на Доставчика.

(3) Когато Доставчикът в платформата Autocenter.bg не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето ѝ. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата Autocenter.bg на адрес Приложение № 1 към тези Общи условия.

(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява сумата от цената за продукта, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получената сума, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен в случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на адрес ОБЩИ УСЛОВИЯ в платформата Autocenter.bg и в Приложение № 1 към тези общи условия.

(8) Когато Доставчикът в платформата Autocenter.bg не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(10) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

(11) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата Autocenter.bg

(2) В случай че Потребителят и Доставчикът в платформата Autocenter.bg не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика в платформата Autocenter.bg

(3) Ако Доставчикът в платформата Autocenter.bg не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 18. Доставчикът в платформата Autocenter.bg се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на хранителни добавки.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) Доставчикът в платформата Autocenter.bg може да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок.

Чл. 20. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата Autocenter.bg

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата Autocenter.bg съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 21. Доставчикът в платформата Autocenter.bg не се задължава да осигурят необходимия сервиз за стоката.

Чл. 22. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23. (1) Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на Ауто Център БГ ООД за поверителност на личните данни, която можете да достъпите тук Политиката за поверителност.

(2) Въведените от Ползвателите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като Доставчикът ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни.

(3) При съгласие на Ползвателя с Политиката за поверителност на личните данни, Ползвателят изрично потвърждава, че е съгласен Доставчикът да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът може да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя и на други основания, посочени в Политиката за поверителност на личните данни.

(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата Autocenter.bg има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика в платформата Autocenter.bg

(5) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата Autocenter.bg има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата Autocenter.bg  Ползвателят има право да възрази на съхраняването или достъпа до информацията по алинея 3 по предвидените в Политиката за поверителност на личните данни начини.

Чл. 24. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата Autocenter.bg има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата Autocenter.bg има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: Autocenter.bg

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 25. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата Autocenter.bg, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.

(2) Доставчикът в платформата Autocenter.bg и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

А) след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата Autocenter.bg и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

Б) след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата Autocenter.bg и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

В) с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата Autocenter.bg

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата Autocenter.bg, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 26. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://autocenter.bg/uslovia.php заедно с всички допълнения и изменения в тях.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата Autocenter.bg се прекратяват в следните случаи:

- при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

- по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

- при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

- при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

- в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата Autocenter.bg. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 28. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата Autocenter.bg в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 29. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата Autocenter.bg и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 30. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 31.(1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на Autocenter.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата Autocenter.bg

Чл. 32. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 33. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата Autocenter.bg се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.